Kali Ilustrisimo

Kalis Ilustrisimo (also Kalis Ilustrisimo) is a blade-based Filipino Martial Art (Eskrima) founded by Antonio "Tatang" Ilustrisimo. The style has been in the Ilustrisimo family [...]

By | 2018-01-21T23:27:07+00:00 January 17th, 2009|FMA Styles|